Dünýädäki howply spam kezzaplygy - Semaltdan duýduryş

Zyýanly programma üpjünçiligini döredijiler, aýratyn maglumatlary almak maksady bilen web esasly ulgam serişdeleri arkaly ünsüni jemlediler. Bu zyýanly programma üpjünçiligini döredijiler yza gaýdyp gelmek kararyna geldiler. Sessiýa bilen yzygiderli habarlaşmagyň adaty usuly däl-de, zyýanly programma üpjünçiligi indi has aňsat strategiýany kabul edýär.

Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Oliwer King dünýädäki hakerleriň howply hüjümleri barada duýduryş berýär.

Biziň ep-esli bölegimiz sanly kapotlary kapotyň kölegesiniň aňyrsyndan iň soňky hüjümleri amala aşyrýan zehinli programmistler hasaplamaga ýykgyn etse-de, meseläniň esasy bölegi esasy hilegärlerdir. Çylşyrymly howpsuzlyk çarçuwalaryndan geçmek üçin häzirki zaman çemeleşmeleri döretmekde kynçylyk çekmeýärler. Ulanyjyny maglumat tabşyrmak ýa-da birikmä basmak üçin duzaga düşürip bilýän bolsaňyz, näme üçin bu oňaýsyzlyklary çözmäge synanyşyň?

Zyýanly programma üpjünçiligini döredijiler, açyşdan we poçta gutusynyň urulýan nyrhlaryndan strategiki aralygy saklamak teklibinde söweşe spam bermek üçin niýetlenen IP boýkotlaryny maslahat berýärler.

Täze roman, zyýanly programma üpjünçiligini döredijilere tegmilsiz we mylaýym maşynlary zaýalandygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Bu serwerler, bu keseliň diridigini ýa-da berlen boýkotlaryň hiç birinde däldigini anyklamak üçin hapalanan öý eýesini / zombi barlamagyň usuly hökmünde ulanylýar. Barlanylan boýkotlar, dünýäniň dürli künjeginden we has uzakda, döredijiniň belli bir etrapdan tapawutlylykda dünýä derejesine çykmaga synanyşýandygyny görkezýär. Bu barlaglary ýerine ýetirýän zyýanly programma üpjünçiligi Sarvdap bellendi, hapalanan enjamy boýkotda tapan halatynda gutarýar.

Hapalanan maşynlarda näsazlyklary düzetmek programmirlemesi tapylsa, özüni ýapar, bu mümkinçilik programmalary zyýanly programma analitiginiň ýakynlygyny yzygiderli görkezýär. Şol barlaglar geçen ýagdaýynda Sarvdap, elýeterliligi barlamak üçin Microsoft-yň giriş sahypasy bilen birleşmäge synanyşýar we soňundan çagyryş we gözegçilik serwerine birikýär.

Infectionokançlyk ýaly zyýanly programma üpjünçiligini kesgitlemek synag administrasiýalaryny ulanmak üçin deňeşdirme strategiýasy, Troýanlarynyň ýokanç radarlaryna duşmançylykly aşagyndan süýşüp barjakdygyny barlamak üçin VXers goşuň.

Bu duzak ýaýramagy ähtimal. Zyýanly programma ýazyjylary elmydama garşydaşlaryndan alýarlar. Spam merkezi botnetleri hasaba almak üçin ägirt uly döredijiler, spamyň derejesini ýokarlandyrmak üçin boýkot barlaglaryny goşmak bilen girdeji gazanyp bilerler.

Spam kiberjenaýatçylygyň esasy görnüşi bolandygyna garamazdan, spam hasam agyrlaşmagyny dowam etdirýär - zyýanly programma üpjünçiliginiň, töleg programma üpjünçiliginiň we fişing habarlarynyň meňzeşligini her ululykdaky birleşiklere ýetirýär, Edmunds bolup biljek "peýdaly ädimleriň" bardygyny öňe sürdi. bu söweşlere düýbünden päsgel bermek üçin alyndy.

Şolardan biri, müşderilere hakyky e-poçta nämedigini we üýtgeşmeleri we howpsuzlygy öňe sürmek üçin jikme-jiklik bilen spamyň nämedigini anyklamaga mümkinçilik berýän habarlary tassyklamak, yglan etmek we ýerine ýetirmek - we e-poçta barlamak konwensiýasydyr.

mass gmail